Topic Regis เอกสารที่ใช้สมัคร

          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
          รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
          ใบรับรองแพทย์ (ต้องออกก่อนวันอบรมไม่เกิน 1 เดือน)

Topic Price ค่าสมัครเรียน

           หลักสูตรรถยนต์ ราคา 5,500 บาท
           หลักสูตรรถจักรยานยนต์ ราคา 1,000 บาท

           หลักสูตร

Topic Submit ช่องทางการสมัคร

           กรอกที่หน้าเวบไซต์
           แอปพลิเคชันไลน์
           อีเมล
           สมัครที่โรงเรียน

           ติดต่อสอบถาม