ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรการสอนขับรถยนต์      หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์      หลักสูตรการสอนขับรถเพื่อการขนส่ง

Topic Car หลักสูตรการสอนขับรถยนต์     15 ชั่วโมง

 • 5 ชม. - ภาคทฎษฎี

  • 1 ชม. 30 น. - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (กฏหมายว่าด้วยรถยนต์ กฏหมายว่าด้วยทางหลวง และกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)

  • 2 ชม. - การขับขี่อย่างปลอดภัย

  • 1 ชม. - จิดสำนึกและมารยาทในการขับรถ

  • 30 น. - ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาล

 • 10 ชม. - ภาคปฏิบัติ

  • 3 ชม. - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถ และพื้นฐานการขับรถยนต์

   • การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ
   • การบำรุงรักษารถ และการตรวจเช็ครถประจำวัน
   • การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
   • การควบคุมและบังคับรถยนต์ให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
   • การใช้คลัทช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
   • การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
   • การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
   • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
  • 4 ชม. - การฝึกหัดขับรถในท่าฝึกต่าง ๆ

   • การขับรถเดินหน้า และการหยุดรถเทียบทางเท้า
   • การควบคุมความเร็วรถ การขับรถซิกแซก หรือการขับรถในโค้งรูปตัวเอส
   • การกลับรถทางแคบ
   • การขับรถเดินหน้า และถอยหลังซองตรง
   • การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
   • การขับรถถอยหลังเข้าจอด และเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
   • การขับรถถอยหลังเข้าจอด และเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
   • การขับรถถอยหลังเข้าจอด และเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
   • การขับรถเดินหน้าเข้าจอด และถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
   • การขับรถเดินหน้าเข้าจอด และถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
   • การหยุดรถ การจอดรถ และการออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
   • การหยุดรถบนทางราบ
   • การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
  • 3 ชม. - การฝึกหัดขับรถยนต์นอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง


Topic Motorcycle หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์    15 ชั่วโมง

 • 5 ชม. - ภาคทฎษฎี

  • 1 ชม. 30 น. - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (กฏหมายว่าด้วยรถยนต์ กฏหมายว่าด้วยทางหลวง และกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)

  • 2 ชม. - การขับขี่อย่างปลอดภัย

  • 1 ชม. - จิดสำนึกและมารยาทในการขับรถ

  • 30 น. - ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาล

 • 10 ชม. - ภาคปฏิบัติ

  • 5 ชม. - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถ และพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์

   • การเตรียมตัวก่อนการขับขี่
   • การควบคุมรถในขณะไม่เคลื่อนที่
   • การควบคุมรถในขณะเคลื่อนที่
   • การออกรถและการเร่งเครื่องยนต์อย่างนิ่มนวล
   • การเปลี่ยนเกียร์
   • การเบรก (ตอนที่ 1)
   • การควบคุมความเร็ว
  • 5 ชม. - การฝึกหัดขับรถในท่าฝึกต่าง ๆ

   • การเบรก (ตอนที่ 2)
   • การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอส หรือทางโค้งรูปเลขแปด
   • การควบคุมคันเร่ง และการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
   • การทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน
   • การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด
   • การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
   • การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
   • การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย
   • การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

Topic Truck หลักสูตรการสอนขับรถเพื่อการขนส่ง    41 ชั่วโมง

 • 14 ชม. - ภาคทฎษฎี

  • 4 ชม. - ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  • 1 ชม. - ความรู้เก่ียวกับกฎหมายแพ่งและอาญาท่ีเก่ียวข้องกับผู้ขับรถ

  • 3 ชม. - ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัย และการคาดการณ์

  • 3 ชม. - ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา การบรรทุก และการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น

  • 1 ชม. - ความรู้เก่ียวกับหน้าท่ีผู้ขับรถ มนุษยสัมพันธ์ และมารยาทในการขับรถ

  • 1 ชม. - ความรู้เกี่ยวกับการฝึกหัดขับรถเบื้องต้น

  • 1 ชม. - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

 • 27 ชม. - ภาคปฏิบัติ

  • 4 ชม. - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถ และพื้นฐานการขับรถยนต์

   • อุปกรณ์ที่ต้องควบคุมและวิธีการใช้อุปกรณ์ภายในรถ
   • การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
   • การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
   • การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกวิธี
   • การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
   • การออกรถ เดินหน้า และถอยหลังในทางตรง
  • 5 ชม. - การฝึกหัดขับรถในท่าฝึกต่าง ๆ

   • การขับรถเดินหน้า และการหยุดรถเทียบทางเท้า
   • การควบคุมความเร็วรถ การขับรถซิกแซก หรือการขับรถในโค้งรูปตัวเอส
   • การกลับรถทางแคบ
   • การขับรถเดินหน้า และถอยหลังซองตรง
   • การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
   • การขับรถถอยหลังเข้าจอด และเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
   • การขับรถถอยหลังเข้าจอด และเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
   • การขับรถถอยหลังเข้าจอด และเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
   • การขับรถเดินหน้าเข้าจอด และถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
   • การขับรถเดินหน้าเข้าจอด และถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
   • การหยุดรถ การจอดรถ และการออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
   • การหยุดรถบนทางราบ
   • การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
  • 3 ชม. - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถ และพื้นฐานการขับรถขนส่งขนาดใหญ่

   • อุปกรณ์ที่ต้องควบคุม และวิธีการใช้อุปกรณ์ภายในรถ
   • การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
   • การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
   • การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกวิธี
   • การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
   • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
  • 5 ชม. - การฝึกหัดขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกตามท่าฝึกต่าง ๆ

   • การขับรถเดินหน้า และการหยุดรถเทียบทางเท้า
   • การควบคุมความเร็วรถ การขับรถซิกแซก หรือการขับรถในโค้งรูปตัวเอส
   • การกลับรถทางแคบ
   • การขับรถเดินหน้า และถอยหลังซองตรง
   • การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
   • การขับรถถอยหลังเข้าจอด และเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
   • การขับรถถอยหลังเข้าจอด และเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
   • การขับรถถอยหลังเข้าจอด และเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
   • การขับรถเดินหน้าเข้าจอด และถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
   • การขับรถเดินหน้าเข้าจอด และถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
   • การหยุดรถ การจอดรถ และการออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
   • การหยุดรถบนทางราบ
  • 10 ชม. - การฝึกหัดขับรถยนต์นอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง